Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas. Sjuksköterskor har liksom alla professioner i vården ett självständigt ansvar för att följa upp, mäta och utveckla resultatet av sitt arbete. Det har inget med NPM att göra utan är professionernas självständiga etiska ansvar och helt nödvändigt för en jämlik vård.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM. Den är tvärtemot NPM:s idé för ekonomistyrning. Modellen är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt. Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, tillräcklig personaltäthet och teamarbetet. Det är en organisationsstruktur som uppmuntrar och tar tillvara framförallt sjuksköterskors insatser i det patientnära arbetet. Magnetmodellen förutsätter att omvårdnadskompetens finns på alla beslutsnivåer. Det är en nyckelfråga då det i Sverige saknas omvårdnadskompetens i de flesta av vårdens högsta ledningar.

Mätning av omvårdnadsresultat anförs i debattartikeln som ett bevis för att Magnetmodellen är en variant av NPM. Självklart ska vården baseras på etik och kunskap, men det står inte i motsättning till att omvårdnadens resultat mäts. Magnetmodellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som ger resurser till engagerade sjuksköterskors förbättringsarbete. Något som inte är självklart i svensk sjukvård. Det är av stort vikt för sjuksköterskor och för patienter att vi mäter till exempel förekomst av trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring för att sedan utvärdera och förbättra vården så att den blir säker. Data behövs för att sjuksköterskor och teamet ska kunna bedriva förbättringsarbeten.

Kvalitetsregistrens data har även varit värdefulla för att visa att vården i dag inte är jämlik. Däremot anser Svensk sjuksköterskeförening att mätningen av omvårdnadens kvalitet inte ska ligga till grund för ekonomiska ersättningar.

Det är inga vackra locktoner som fått Svensk sjuksköterskeförening att driva Magnetmodellen. Varken Sveriges Kommuner och Landsting eller Boston Consulting Group har varit intresserade. På Karolinska sjukhuset är det sjuksköterskor som tagit initiativet till att driva Magnetmodellen just för att den ger möjlighet till att både utveckla omvårdnaden och förbättra sjuksköterskornas situation. Till skillnad från NPM drivs modellen inte av konsulter eller arbetsgivare utan av sjuksköterskor som tröttnat på den ständiga bristen på sjuksköterskor och dåliga förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.