Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas. Sjuksköterskor har liksom alla professioner i vården ett självständigt ansvar för att följa upp, mäta och utveckla resultatet av sitt arbete. Det har inget med NPM att göra utan är professionernas självständiga etiska ansvar och helt nödvändigt för en jämlik vård.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM. Den är tvärtemot NPM:s idé för ekonomistyrning. Modellen är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt. Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, tillräcklig personaltäthet och teamarbetet. Det är en organisationsstruktur som uppmuntrar och tar tillvara framförallt sjuksköterskors insatser i det patientnära arbetet. Magnetmodellen förutsätter att omvårdnadskompetens finns på alla beslutsnivåer. Det är en nyckelfråga då det i Sverige saknas omvårdnadskompetens i de flesta av vårdens högsta ledningar.

Mätning av omvårdnadsresultat anförs i debattartikeln som ett bevis för att Magnetmodellen är en variant av NPM. Självklart ska vården baseras på etik och kunskap, men det står inte i motsättning till att omvårdnadens resultat mäts. Magnetmodellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som ger resurser till engagerade sjuksköterskors förbättringsarbete. Något som inte är självklart i svensk sjukvård. Det är av stort vikt för sjuksköterskor och för patienter att vi mäter till exempel förekomst av trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring för att sedan utvärdera och förbättra vården så att den blir säker. Data behövs för att sjuksköterskor och teamet ska kunna bedriva förbättringsarbeten.

Kvalitetsregistrens data har även varit värdefulla för att visa att vården i dag inte är jämlik. Däremot anser Svensk sjuksköterskeförening att mätningen av omvårdnadens kvalitet inte ska ligga till grund för ekonomiska ersättningar.

Det är inga vackra locktoner som fått Svensk sjuksköterskeförening att driva Magnetmodellen. Varken Sveriges Kommuner och Landsting eller Boston Consulting Group har varit intresserade. På Karolinska sjukhuset är det sjuksköterskor som tagit initiativet till att driva Magnetmodellen just för att den ger möjlighet till att både utveckla omvårdnaden och förbättra sjuksköterskornas situation. Till skillnad från NPM drivs modellen inte av konsulter eller arbetsgivare utan av sjuksköterskor som tröttnat på den ständiga bristen på sjuksköterskor och dåliga förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Donationsveckan är nu igång

  10 oktober 2018
  Anna Forsberg berättar om vad du som är sjuksköterska kan bidra med för att lyfta frågan om organdonation. Anna är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

  15 februari 2018
  I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.
 • Rapport från Nikolaprojektet

  2 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening beviljades förra året 265 000 kronor av Socialstyrelsen för projektet Implementering och spridning av kateterfakta.nu som är ett webbaserat utbildningsmaterial om urinkatetrar.
 • Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  16 januari 2018
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenlig med barnets rätt till integritet, självbestämmande och barnets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

  15 januari 2018
  Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

  11 januari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till åldersbedömningar av asylsökande då de nuvarande metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens för att vara tillförlitliga samt de etiska dilemman som uppstår på grund av denna osäkerhet.
 • Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

  23 december 2017
  Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.
 • Forskning om sjuksköterskor får pris

  11 december 2017
  Professor Anna Götlind tilldelades Gerda Höjers pris 2017, om 25 000 kronor, för sin skildring av sjuksköterskors kamp för professionalisering och rättvisa arbetsförhållanden i boken "Svensk sjuksköterskeförening 100 år - Bilder av sjuksköterskan".
 • WHO återinför Chief Nursing Officer

  24 oktober 2017
  Den 12 oktober utsågs Elizabeth Iro till Chief Nursing Officer vid Världshälsoorganisationen (WHO). Något som International Council of Nurses (ICN) har arbetat för länge, då sjuksköterskor inom WHO minskat kraftigt under det senaste decenniet.
 • Magnetkonferens drar niotusen sjuksköterskor

  23 oktober 2017
  Den 11–13 oktober genomförde den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA sin årliga Magnetkonferens.
 • Omvårdnad och kompetens i Almedalen 2017

  25 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförening var på plats under Almedalsveckan för att sprida information om Magnetmodellen och vår nya strategi för jämlik vård och hälsa. Både Magnetmodellen och vår strategi för jämlik vård och hälsa visar på omvårdnadkompetensens betydelse för en trygg, säker och jämlik vård.
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

  20 juli 2017
  Trots ett ökat behov av specialistsjuksköterskor har andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare minskat flera år i rad. Regeringen har på grund av detta tillsatt en utredning med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen.
 • The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

  12 juli 2017
  Den 4-5 juli hölls 2017 års upplaga av forskarkonferensen European Conference in Nursing and Nursing Research i Malmö. Temat för konferensen var framtidens omvårdnad och omvårdnadsforskning.
 • Rätt till vård på lika villkor

  26 juni 2017
  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.
 • ICN:s kongress i Barcelona

  2 juni 2017
  Omvårdnadens bidrag till hälso- och sjukvården var högst upp på agendan när över åtta tusen sjuksköterskor från hela världen samlades på International Council of Nurses kongress i Barcelona den 27 maj–1 juni.