Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Foto på Ami Hommel och Oili Dahl

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas. Sjuksköterskor har liksom alla professioner i vården ett självständigt ansvar för att följa upp, mäta och utveckla resultatet av sitt arbete. Det har inget med NPM att göra utan är professionernas självständiga etiska ansvar och helt nödvändigt för en jämlik vård.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM. Den är tvärtemot NPM:s idé för ekonomistyrning. Modellen är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt. Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, tillräcklig personaltäthet och teamarbetet. Det är en organisationsstruktur som uppmuntrar och tar tillvara framförallt sjuksköterskors insatser i det patientnära arbetet. Magnetmodellen förutsätter att omvårdnadskompetens finns på alla beslutsnivåer. Det är en nyckelfråga då det i Sverige saknas omvårdnadskompetens i de flesta av vårdens högsta ledningar.

Mätning av omvårdnadsresultat anförs i debattartikeln som ett bevis för att Magnetmodellen är en variant av NPM. Självklart ska vården baseras på etik och kunskap, men det står inte i motsättning till att omvårdnadens resultat mäts. Magnetmodellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som ger resurser till engagerade sjuksköterskors förbättringsarbete. Något som inte är självklart i svensk sjukvård. Det är av stort vikt för sjuksköterskor och för patienter att vi mäter till exempel förekomst av trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring för att sedan utvärdera och förbättra vården så att den blir säker. Data behövs för att sjuksköterskor och teamet ska kunna bedriva förbättringsarbeten.

Kvalitetsregistrens data har även varit värdefulla för att visa att vården i dag inte är jämlik. Däremot anser Svensk sjuksköterskeförening att mätningen av omvårdnadens kvalitet inte ska ligga till grund för ekonomiska ersättningar.

Det är inga vackra locktoner som fått Svensk sjuksköterskeförening att driva Magnetmodellen. Varken Sveriges Kommuner och Landsting eller Boston Consulting Group har varit intresserade. På Karolinska sjukhuset är det sjuksköterskor som tagit initiativet till att driva Magnetmodellen just för att den ger möjlighet till att både utveckla omvårdnaden och förbättra sjuksköterskornas situation. Till skillnad från NPM drivs modellen inte av konsulter eller arbetsgivare utan av sjuksköterskor som tröttnat på den ständiga bristen på sjuksköterskor och dåliga förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet.

Senast publicerad: 2018-02-15

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening håller du dig uppdaterad inom omvårdnad och bidrar till professionens utveckling.

Bli medlem
Bli medlem