Ordförande Ami Hommel och Sineva Ribeiro

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

Inför den andra november redovisade regeringens utredare Kenth Nauclér sin översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Under utredningens gång har han signalerat att utredningen kommer att förorda ett förslag att dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre. I förslaget saknas nytänkande kring vårdens omställning till en personcentrerad nära vård och utredningen tar inte heller hänsyn till etablerad forskning. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska och kräver att utredningen görs om.

Med ett sådant förslag från utredaren kommer andelen specialistsjuksköterskor att minska än mer vilket innebär att vården utvecklas åt fel håll. Internationellt publicerad forskning* visar att hög kompetens inom omvårdnad krävs för att den nära patientvården skall hålla hög standard och vara patientsäker. Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, gjorde nyligen ett officiellt uttalande om vikten av detta.

När regeringen beslutade om utredningen så välkomnade vi initiativet och den lägesbeskrivning som gjordes. För att säkra en god tillgång på specialistsjuksköterskor krävs en akademisk utbildning på avancerad nivå, som ger grundutbildade sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig genom utbildningstjänst med full lön. Det behövs verksamhetsförlagd utbildning under ledning av specialistsjuksköterskor med handledarkompetens och en löneutveckling som motsvarar den kompetenshöjning som utbildningen gett. Så är inte fallet idag, när vårdens arbetsgivare misslyckas med att rekrytera och behålla dessa kompetenser och vårdplatser och utbildningsplatser står tomma. Alltså behövs att både utbildning och förutsättningar åtgärdas för att öka attraktiviteten i yrket ”specialistsjuksköterska”. Så långt är vi överens med utredaren.

Mer förvånande är det att utredaren kan komma att lämna förslag som inte säkrar specialistsjuksköterskans omvårdnadskompetens.

Specialistsjuksköterskeutbildningen leder idag till en generell magisterexamen och en yrkesexamen. Av allt att döma kommer utredningen föreslå att det ska räcka med yrkesexamen. Detta är vi starkt kritiska till. I en allt mer avancerad vårdmiljö behövs båda examina för att specialistsjuksköterskor ska få förmåga att utveckla och säkra kvalitet i vården inom sitt huvudområde, för att vara akademiskt gångbar och för forsknings- och utvecklingsarbete. Möjligheten att ta ut både akademisk examen och yrkesexamen gäller för alla högskoleutbildningar som leder till en yrkesexamen. Om det ska tas bort kan inte vara en fråga för denna utredning. Att göra det för en kvinnodominerad högskoleutbildning, men inte för andra jämbördiga utbildningar, vore även olyckligt ur ett genusperspektiv.

Utredaren signalerar att utredningen kommer att föreslå en neddragning av dagens elva fasta utbildningsinriktningar inom specialistsjuksköterska till så få som tre fasta och en öppen inriktning. Även detta är vi starkt kritiska till. Patientbehoven blir mer komplexa och avancerade och kräver mer specialisering inom fler olika områden, inte mindre.

Att göra försämringar av en för vårdens framtid helt central utbildning kommer inte att leda till att yrket specialistsjuksköterska blir mer attraktivt. Det kommer tvärtom att devalvera värdet av utbildningen och på sikt degradera en hel yrkeskår.

Vårdförbundet har deltagit i utredningens expertgrupp och Svensk sjuksköterskeförening i utredningens referensgrupper och vi kräver ett omtag, med ett helhetsgrepp som är förankrat i profession och forskning.

*Källa: 2016, Linda H Aiken, at all, Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care.

 

Klicka här för att läsa kommentaren i Dagens Medicin.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Svensk sjuksköterskeförening söker Sakkunnig/Handläggare med huvudsaklig inriktning mot kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  5 november 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker en sakkunnig inom kvalitetsutveckling, tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Sista ansökningsdag 18 december.
 • Ta chansen och skicka in din fallstudie till International Council of Nurses

  27 augusti 2019
  I takt med att år 2020 har blivit utnämnd till sjuksköterskans och barnmorskans år av WHO siktar nu International Council of Nurses  2020, sjuksköterskornas och barnmorskornas år är en av de mest spännande tillfällena att främja omvårdnad världen ...
 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)