Foto av Malmö med Turning Torso. Foto av Werner Nystrand

The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

Den 4-5 juli hölls 2017 års upplaga av forskarkonferensen European Conference in Nursing and Nursing Research i Malmö. Temat för konferensen var framtidens omvårdnad och omvårdnadsforskning.

För första gången arrangerade European Academy of Nursing (EANS) en forskarkonferens i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Malmö högskola. Uppemot 150 deltagare från ett stort antal länder, i framför allt Europa, deltog på konferensen. Såväl keynotes som övriga presentationer höll hög kvalitet med frågor som rörde både forskningsmetoder och den patientnära vården.

Professor Denise Polit (bilden nedan) höll en lysande keynote om hur hon kom att bli en superförfattare till metodböcker för sjuksköterskestudenter över hela världen under nästan fem decennierfotografi av professor Soraya sidiani från Kanada

Professor Soraya Sidani från Kanada höll en informativ och fullmatad presentation om komplexa interventioner som krävs för att lösa komplexa problem och består av många komponenter, på skilda nivåer i sjukvårdssystemet. Komponenterna i sin tur består av patienters och vårdpersonals aktiviteter relaterat till den önskade förändringen. Komponenterna interagerar med varandra och med den omgivande kontexten, vilket ytterligare komplicerar.

Professorerna Ania Willman och David Richards höll en uppskattad keynote över ämnet Mänsklighet - återvändandet av essentiella principer för klinisk omvårdnad. Willman gjorde en historisk tillbakablick och lyfte fram Nightingales fyra hörnstenar för hälsa och Hendersons beskrivning av patientens fundamentala behov och frågade sig om omvårdnad idag vilar på samma grund.

Richards fortsatte keynoten med att ställa sig frågan ”How should a nurse ”nurse”? Det vill säga vad är de fundamentala delarna av omvårdnad. Han refererade till sin ännu opublicerade systematiska foskningsartikel där han tillsammans med medarbetare undersökt effekten av omvårdnadsinterventioner rörande nutrition, elimination, mobilitet och hygien.

Professor Alison KitsonProfessor Alison Kitsons föreläsning handlade om kroppsnära omvårdnad. Hon talade om vägen till att få en global definition av kroppsnära omvårdnad. Redan år 2008 började diskussionerna om "Fundamentals of Care" men genom att orden får olika betydelse och innebörd beroende på vilket språk man talar, behöver vi komma överens om vad vi vill kalla det. I dag finns en definition för kroppsnära omvårdnad som ännu inte är publicerad.

Kitson menar att trots att sjuksköterskans uppgifter världen över skiljer sig och att även andra yrkeskategorier utför kroppsnära omvårdnad måste den kroppsnära omvårdnaden alltid vara sjuksköterskans ansvarsområde.

Ett nytt och kreativt inslag var ”Come and see my poster” där de 32 posterutställarna under en minut var på scenen fick argumentera för sin poster.