Bild från Almedalen 2017
Bild från Sirona Health Solutions seminarium om ”Den paradoxala bristen på vårdpersonal”

Omvårdnad och kompetens i Almedalen 2017

Svensk sjuksköterskeförening var på plats under Almedalsveckan för att sprida information om Magnetmodellen och vår nya strategi för jämlik vård och hälsa. Både Magnetmodellen och vår strategi för jämlik vård och hälsa visar på omvårdnadskompetensens betydelse för en trygg, säker och jämlik vård.

Vi deltog även i seminariet ”Den paradoxala bristen på vårdpersonal” som arrangerades av Sirona Health Solutions. Lokalen var överfull och det blev en livlig diskussion. På seminariet bemötte vi idéer om avdelningar utan sjuksköterskor, löpande band-vård eller helhet och personcentrerad vård.

Svensk sjuksköterskeförenings budskap var att det inte går att organisera omvårdnad efter 70-talets löpandebandprincip där arbetsuppgifter delas upp i delmoment, ett arbetssätt långt ifrån en personcentrerad vård. Vårdavdelningar kan inte fungera utan sjuksköterskor som gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov och i partnerskap med patienten föreslår och utvärderar omvårdnadsåtgärder.

Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet arrangerade vi seminariet ”Samverkan i vården förutsättningar och förbättringsarbete”. Seminariet var fullsatt och den gemensamma skriften Team & Förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård delades ut i stort antal.

Vi arrangerade även i samarbete med sjuksköterskor mot tobak seminariet ”Tobaksavvänjning räddar liv. Hur är det med tillgången på expertstöd”? På seminariet diskuterades bland annat betydelsen av sjuksköterskornas arbete för en jämlik vård.