Vår verksamhet

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och att utveckla omvårdnaden. Det gör vi genom att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet inom omvårdnad för att patienter och närstående ska få en god och säker vård.

Svensk sjuksköterskeförenings prioriterade områden för åren 2018–2019

Kunskapsbaserad omvårdnad

Under verksamhetsåren kommer föreningen att arbeta efter det övergripande målet att verka för hög omvårdnadskompetens och sjuksköterskors professionella utveckling för patientens, vårdens och samhällets bästa.

Forskning

Omvårdnad som bygger på vetenskap leder till bättre och säkrare vård för enskilda patienter, minskar lidande och ger bättre hälsa.

Mål:

 • Synliggöra behovet av både resurser för och vikten av omvårdnadsforskning i Sverige.
 • Driva införandet av förenade tjänster för disputerade sjuksköterskor.
 • Strategiskt arbeta med systematiska kunskapsöversikter inom evidensbaserad omvårdnad.
 • Initiera omvårdnadsfrågor med professorsnätverket, de vetenskapliga råden och doktorander.

 

Etik

Sjuksköterskor behöver föra en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förehållningssätt innebär i vår yrkesutövning men även utifrån samhällets förväntningar på professionens agerande.

Mål:

 • Utveckla kärnkompetensen personcentrerad vård i svensk vårdkontext.
 • Tydliggöra betydelsen av sjuksköterskors etiska ansvar i enighet med ICN:s etiska kod.
 • Agera för jämlik vård och hälsa.
 • Försvara FN-deklarationen för mänskliga rättigheter.
 • Synliggöra chefers särskilda etiska ansvar för god omvårdnad.

 

Utbildning

Sjuksköterskors utbildning ska ge grund för god, säker och trygg vård. De sex kärnkompetenserna behöver både tydliggöras i utbildningsmålen men även knytas samman med kunskapsområdet omvårdnad och Magnetmodellen. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med den amerikanska organisationen QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) ökar förutsättningar att sprida goda exempel och kunskapsunderlag.

Mål:

 • Visa på kärnkompetensernas betydelse i Magnetmodellen i sjuksköterskors utbildning på alla nivåer.
 • Utveckla samarbetet med QSEN.
 • Verka för ny modell för specialistutbildning för sjuksköterskor utifrån föreningsstämmans beslut.
 • Tydliggöra kompetenskrav för avancerad specialistsjuksköterska.
 • Verka för hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Agera för kontinuerlig fortbildning för sjuksköterskor.


Kvalitet

God och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens. För att ta till vara och utveckla sjuksköterskor omvårdnadskompetens krävs att chefer på alla ledningsnivåer har den omvårdnadskompetens som krävs för att skapa rätt förutsättningar i organisationen.

Mål:

 • Driva Magnetmodellen för god omvårdnad nationellt och följa den internationella utvecklingen.
 • Stärka sjuksköterskor i ledande ställning i deras ansvar för god omvårdnadskvalitet.
 • Arbeta för att omvårdnadsforskningens resultat nyttiggörs i klinisk praxis.
 • Data som mäter kvalitet ska avspegla alla dimensioner av omvårdnad.
 • Agera för säker omvårdnad.
 • Driva att ICNP (International Classification for Nursing Practice) antas som nationellt fackspråk för omvårdnad.

 

Relaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings verksamhetsplan 2018-2019 (pdf, 483 kB, öppnas i nytt fönster)