Revisorer

Svensk sjuksköterskeförenings revisorer väljs vid föreningsstämman som äger rum vartannat år.

Ordinarie revisor
Elisabet Welin Henriksson
Janeth Leksell

Revisorssuppleant
Berit Sunde
Elisabeth Bos Sparén