Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
Föreningsstämman 2017

Föreningsstämma

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Svensk sjuksköterskeförenings högsta beslutande organ och äger rum vart annat år, 2:a kvartalet, ojämna år. De som har rösträtt vid föreningsstämman är; ledamöter utsedda av sektioner inom Svensk sjuksköterskeförening, lottade representanter från övriga medlemmar som anmält intresse att delta, samt Svensk sjuksköterskeförenings styrelseledamöter. Sektion har rätt att utse en ledamot och en suppleant att delta på föreningsstämman. Nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening erbjuds också att skicka två representanter till föreningsstämman. Representanter från nätverk har yttrande rätt men ej rösträtt vid föreningsstämman.

Föreningsstämman 2019:

Vid föreningsstämman antogs verksamhetsplan och rambudget för år 2020. Föreningsstämman antog: Policy för klimat och hälsa samt Riktlinjer för valberedningens arbete. Föreningsstämman enades även runt ett uttalande om: ” Omvårdnad - en kunskap som aldrig kan ersättas”

Nästa föreningsstämma äger rum 2021.

Relaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar

Policy för klimat och hälsa

Verksamhetsplan 2020