Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
Föreningsstämman 2017

Föreningsstämma

Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 11/6 2019

Valberedningens förslag:

Valberedningen har gjort en sammanvägd bedömning utifrån styrelsens sammansättning samt prioriterade områden för kommande verksamhetsperiod och föreslår följande personer:

Ordförande

Omval 4 år - Ami Hommel

Presentation: Jag har haft förtroendet att vara ordförande på 60 % i snart 4 år, innan dess var jag styrelsemedlem i 2 år och var medlem i kvalitetsrådet 2005-2009. När jag inte har uppdrag för föreningen arbetar jag på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus, är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Rikshöft och docent vid Malmö universitet. Mitt forskningsområde är patienter med höftfraktur. Jag är ambassadör för Internationational Collaboration of Orthopaedic Nursing och styrelsemedlem i Fragility Fracture Network.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Viktigaste är att lyfta professionsfrågorna och kunskapsområdet omvårdnad, vilket vi kan göra genom att driva Magnetfrågan, påvisa vikten av ledarskapets betydelse för: att arbeta personcentrerat, god omvårdnad, kvalitet och patientsäkerheten. Vi behöver även arbeta för att fler sjuksköterskor blir specialister på såväl magister som mastersnivå. 

Nominerad av:
Riksföreningen för skolsköterskor
Sårsjuksköterskor i Sverige
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldre och demensvård
Ortopedisjuksköterskor i Sverige

3 Ledamöter

Val 4 år - Josefin Bäckström

Presentation: Jag är sjuksköterska, distriktssköterska samt medicine doktor. Forskningsområden som intresserar mig handlar mycket om olika aspekter av sjuksköterskans profession. Jag har arbetat som universitetslärare vid Uppsala universitet sedan 2007 och är idag anställd vid Karolinska Institutet. Under 2017-2018 var jag anställd som utredare vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och jag har även tidigare arbetat som projektledare inom landstingsverksamhet. Jag är mycket intresserad av kvalitet i högre utbildning och sjuksköterskors ledarskap inom olika organisationer.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Frågor som rör kvalitet inom högre utbildning för sjuksköterskor på alla nivåer, samt frågor som berör ledarskap och professionens representation både inom hälso- och sjukvård och på en mer övergripande samhällsnivå. Samhällets kunskap om omvårdnad som ett kunskapsfält jämbördigt andra professioners behöver öka, inte minst på politisk nivå.

Nominerad av:
Lena Hedlund
Elenor Kaminsky

Val 4 år - Christina Sandlund

Presentation: Jag arbetar dels kliniskt som distrikssköterska på vårdcentral och dels på Akademiskt primärvårdscentrum (APC), som är en del av primärvårdens universitetsjukvård. Där arbetar jag med fortbildning, vårdutveckling och forskning samt professionell och akademisk utveckling för sjuksköterskor och distrikssköterskor. Mitt intresseområde är primärvård och därmed väldigt brett. Jag har dock intresserat mig särskilt för sömn och sömnbesvär och är med i ledningsgruppen för SSF:s nätverk Sömn och Hälsa. I min avhandling utvärderade jag gruppbehandling för sömnbesvär som leds av distrikssköterskor.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Kvalitet, kompetens och utveckling i primärvården.

Nominerad av:
Nätverket Sömn och Hälsa

Val 4 år - Åsa Engström

Presentation: Jag har flera års erfarenhet av arbete som sjuksköterska, lärare och forskare inom akutsjukvård. År 2008 disputerade jag med en avhandling om närstående inom intensivvård. Därefter har jag varit utbildningsledare för specialistutbildningar och avdelningschef för avdelningen för omvårdnad. Sedan 2016 är jag professor och ämnesföreträdare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Att drabbas av akut sjukdom/trauma är mitt främsta forskningsområde. Detta tillsammans med teknologiska resurser för att stödja ett gott liv, naturens resurser för hälsa och välbefinnande, etiska aspekter av att vårda och att vårdas, organisationens och lärandets betydelse för god omvårdnad samt förutsättningar för ett gott liv i en arktisk miljö. Både forsknings- och utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Att säkerställa kvalité i forskning och utbildning och att få forskning och utbildning att gå "hand-i-hand". Att arbeta med forskningsfrågor med fokus på människans hälsorelaterade behov och resurser. Att arbeta med frågor gällande ett hållbart arbetsliv för sjuksköterskan.

Nominerad av:
Anna Ehrenberg

 

Revisorer ordinarie:

Omval 2 år - Elisabet Welin

Leg sjuksköterska, med.dr., professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebor universitet.

Omval 2 år - Janeth Leksell

Leg sjuksköterska, fil.dr., docent, universitetslektor Institutionen för omvårdnad vid Högskolan Dalarna

Revisorssuppleanter:

Omval 2 år - Berit Sunde

Leg. sjuksköterska, doktorand, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Universitetssjukhuset, tf Omvårdnadschef vid Forskning och Utvecklingsenheten Övre Buk inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Nyval 2 år - Ewa Andersson

Leg. sjuksköterska, dr med vet, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.

 

Övriga nominerade:

Lisbet Engh                   

Presentation: Under mitt yrkesliv har jag främst arbetat med barn och med övergripande elevhälsofrågor. Jag har varit skolsköterska, verksamhetschef och länssamordnare för medicinska elevhälsan i Värmland. Har god erfarenhet av att driva olika projekt. Nu arbetar jag som lektor inom omvårdnad vid Karlstads Universitet. Jag har disputerat i ämnet folkhälsovetenskap och min forskning handlar om skolsköterskans arbete för att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Två viktiga frågor att driva är dels specialistutbildningar och att värna om alla inriktningar, dels sjuksköterskans kunskap för att upptäcka och agera vid våldsutsatthet med fokus på både barn och vuxna. Kunskap och bemötande är väsentligt för att den drabbade ska våga avslöja sin utsatthet.

Nominerad av:
Riksföreningen för skolsköterskor

Katarina Göransson

Presentation: Jag är leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdvetenskap och docent i omvårdnad. Jag arbetar som Omvårdnadsansvarig vid Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset och är adjungerad lektor vid Karolinska Institutet. Jag har mångårig erfarenhet av såväl kliniskt arbete som att bedriva forskning vid akutmottagning och i mitt jobb ingår att företräda omvårdnad som kunskapsämne och kliniskt utövande och gör det utifrån ramverket Magnetmodellen. Min forskning handlar huvudsakligen om patientsäkerhet i prehospital och hospital akutsjukvård.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: En av de viktigaste frågorna som jag ser kommande år att fortsätta det systematiska arbetet med att kommunicera effekter av god omvårdnad. Det handlar om att på vetenskaplig grund och argumentation oförtröttligt uppvakta beslutsfattare i samhällets olika strukturer avseende effekterna av god omvårdnad och även effekterna av utebliven sådan.

Nominerad av:
Anna Ehrenberg

Annica Backman

Presentation: Annica Backman, legitimerad sjuksköterska sedan 1993, och har mångårig erfarenhet av att jobba kliniskt. Jag är nu postdoktor/projektledare i projektet SWENIS som ingår i forskningsprogrammet U-Age. Jag disputerade förra året med avhandlingen Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre. I min postdoc så forskar jag vidare om ledarskap för personcentrerad vård och för personalens arbetsmiljö och hälsa och hoppas kunna bidra med fördjupad kunskap om detta till framtida vårdledare. Jag undervisar också om organisation och ledarskap i sjuksköterskeprogrammet vid institutionen för omvårdnad i Umeå.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: För att främja införande, utvecklande och bibehållande av personcentrerad vård inom alla vårdenheter så måste även det personcentrerade ledarskapet utvecklas och implementeras på alla ledarskapsnivåer. Även sjuksköterskans ledarskap och ansvarsområde behöver lyftas och tydliggöras för den personcentrerade vården.

Nominerad av:
Jenny Molin

Magnus Flodberg

Presentation: Jag heter Magnus Flodberg och har varit sjuksköterska sedan år 2000 och har arbetat på Karolinska sedan dess. Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och arbetar som chef sedan 2010. Jag är i ordförande i det postoperativa rådet och rådsmedlem i chefsrådet inom riksföreningen ANIVA. Jag är även Sveriges representant i ICPAN - International Collaboration of PeriAnestheasia Nurses. Som person är jag engagerad, driftig arbetar i min roll som chef med professionsfrågor som till exempel att stärka omvårdnaden.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Under den kommande verksamhetsperioden är den viktigaste frågan för SSF att fortsätta ta debatten om vikten av en god omvårdnadkompetens men även skapande av karriärmöjligheter för sjuksköterskor med fokus på det kliniska arbetet.

Nominerad av:
Sandra Månsson

Veronica Lindström

Presentation: Docent i omvårdnad, sjuksköterska och lärare med erfarenhet att leda och utveckla specialistsjuksköterskeprogrammen, Karolinska Institutet (KI). Min forskning utgår från Ambulerande omvårdnad som omfattar hälso- och sjukvård utanför etablerade enheter som t ex sjukhus, mitt fokus är den akuta prehospitala vårdkedjan. Arbetar även som specialistsjuksköterska i ambulans och som samordnare i Akademisk ambulans, en samverkansorganisation med syfte att; stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling för att öka vårdens kvalitet 

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Professionsutveckling genom att stärka och utveckla personcenterarat ledarskap. Tydliggöra omvårdnadens betydelse genom implementering och genomförande av patientnära omvårdnadsforskning. Utifrån framtidens hälso- och sjukvård utveckla hållbara professionsrelaterade utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Nominerad av:
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Marie Iwarzon
Anna Carin Wahlberg
Mathilde Hedlund Lindberg

Kristina Olausson

Presentation: 1996 började jag som nyexaminerad onkologisjuksköterska på Södersjukhusets radioterapiavdelning och har sedan dess arbetat som specialistsjuksköterska, som chef och ledare inom cancersjukvården i Stockholm. Idag arbetar jag, sedan drygt ett år tillbaka, som vårdchef vid VO Kirurgi och urologi samt VO Ortopedi, Danderyds sjukhus AB. Under åren har jag också fått möjligheten att disputera vilket varit otroligt berikande både vad gäller omvårdnadsforskning och att bygga nätverk bland kollegor.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Svensk sjukvård behöver omvårdnad! Den frågan tror jag är otroligt viktig att arbeta vidare med – hur kan vi som profession bidra till en bättre vård som gör skillnad. Vi behöver fortsätta att lyfta professionens kunskapsområde – omvårdnad och ansvara för att följa forskning och utveckling genom att vara med och påverka vårdens utveckling.

Nominerad av:
Sjuksköterskor i Cancervård

Lena Nyholm

Presentation: Jag blev legitimerad sjuksköterska 1996 och specialistsjuksköterska inom intensivvård 1998. Sedan dess arbetar jag med neurointensivvård på Akademiska sjukhuset, Uppsala, och disputerade där 2015. Min forskning rör främst hur omvårdnadsåtgärder påverkar fysiologiska parametrar. Sedan 2017 är jag också projektledare för ett sjukhusövergripande projekt som syftar till professionsutveckling för både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat kliniskt i det direkta patientarbetet, det är där jag hittar inspiration.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Alla patienters rätt att få omvårdnad av god kvalitet i rätt tid, samt sjuksköterskornas möjlighet att kunna ge detta. Sjuksköterskeprofessionen behöver stärkas och det kan göras genom ledarskap, forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Jag vill verka för en kunnig, stark, stolt och ansvarstagande sjuksköterskekår. 

Nominerad av:
Riksföreningen för Anestesi och intensivvård

Britt-Inger Saveman

Presentation: Efter ett långt arbetsliv som sjuksköterska inom främst akutsjukvård startade jag tillsammans med några andra inom akutvården Riksföreningen för olycksfall och akutsjukvård (ROA). I slutet av 1980-talet började jag arbetat med undervisning, forskning och diverse administrativa uppdrag inom akademien. Min forskning har i huvudsak haft inriktning mot: övergrepp mot äldre, familjecentrerad omvårdnad. Sedan 2008 är jag professor i omvårdnad vid Umeå universitet samt även Centrumchef för Kunskapscentrum katastrofmedicin i Umeå.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Det är viktigt att driva frågor om kompetensutveckling för sjuksköterskor genom specialistutbildningar, masterutbildning och forskarutbildning. Samverkan mellan akademi och sjukvård för att ge möjlighet till kombinationstjänster så forskningsprojekt naturligt blir kliniskt anknutna. Vårdkvalitet och omvårdnad inom äldrevården. 

Nominerad av:
Lina Gyllencreutz

Relaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar