Organisation

Svensk sjuksköterskeförenings högsta beslutande organ är föreningsstämman. Den beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda.

Stämman träffas vartannat år och består av representanter från föreningens sektioner och nätverk, styrelsen samt representanter för medlemmar som inte är med i någon sektion eller nätverk.

Styrelsen leder arbetet mellan föreningsstämmorna. För att utveckla en långsiktig strategi för forskning, etik, utbildning och kvalitet inom kunskapsområdet omvårdnad har Svensk sjuksköterskeförening utsett vetenskapliga råd som bistår föreningens styrelse i vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet.

Sjuksköterskornas etiska råd, som utses av styrelsen, medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete i den patientnära omvårdnaden.

Svensk sjuksköterskeförenings arbetar för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskors utbildning på grund-, specialist- och forskarutbildning samt fortbildning.

Målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling är att systematiskt ta tillvara på förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvården för att vårdtagaren ska få omvårdnad av rätt kvalitet.

Alla medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening har motionsrätt till föreningsstämman.