Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2018

Svensk sjuksköterskeförening har 2018 tilldelats en miljon tvåhundratusen kronor i statsbidrag för att medverka i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysiskt inaktivitet.

Projektmedel år 2018
-Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa- nationella och regionala aktiviteter. Under året kommer Svensk sjuksköterskeförening att arrangera och delta i ett flertal olika aktiviteter som utvecklar sjuksköterskans och teamets arbete för hälsofrämjande och jämlik vård och hälsa i vården.

-Cancerrehabilitering och återgång till livet- kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med personer i cancerbehandling och överlevare i cancervården. Projektet leds av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård.

-Samordning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med Schizofreni.
Syftet med projektet är att bidra till jämlik vård genom att ta fram en modell för samordning av sjuksköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni. Modellen ska kunna utgöra exempel för samordning av vård- och stödinsatser även för andra utsatta grupper. Projektet leds av Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.

Kontakt: inger.torpenberg@swenurse.se

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2017

År 2017 tilldelades svensk sjuksköterskeförening två miljoner kronor i statsbidrag. Projektmedlen har använts till fem delprojekt.

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2017