Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2017

År 2017 tilldelades svensk sjuksköterskeförening två miljoner kronor i statsbidrag. Projektmedlen har använts till fem delprojekt.

Fortsättning till projektet "Stark för kirurgi - stark för livet, levnadsvanor i samband med operation" startade år 2015. Projektet har letts av Svensk sjuksköterskeförenings sektion för operationssjukvård. Under året har ett pilotprojekt genomförts på två kliniker och en patientbroschyr har producerats.

Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes- distriktssköterskans/ diabetessjuksköterskans roll.
Projektet har letts av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård. Fokus år 2017 har varit att testa och utvärdera den modell som projektgruppen tagit fram och producera en patientbroschyr. Broschyren är klar för layout och trycks februari 2018.

Cancerrehabilitering och återgång till livet - kontaktsjuksköterskans kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården.
Projektet har letts av Svensk sjuksköterskeförenings sektion Sjuksköterskor i cancervård. De har genomfört en tvärprofessionell workshop och tagit fram en enkät som gått ut till kontaktsjuksköterskor i två regionala cancercentrum. En plan för utbildning och implementering av hälsofrämjande och rådgivande samtal för kontaktsjuksköterskor i cancervård har utarbetats. Planen kommer att publiceras i en broschyr. Broschyren är klar för layout och tryck februari 2018.

Fysisk aktivitet hos tonåringar – behov och betydelse för tonåringar med astma.
Syftet var att öka kunskapen hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal om orsakerna till stillasittande hos tonåringar med astma och /eller rinit. Projektet har letts av sektionen för Astma- Allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen. Intervjuer med ungdomar med diagnos astma om hur de rör på sig har genomförts. Intervjuresultatet är omskrivet som rekommendationer till astmasjuksköterskor och skolsköterskor, hur de bör råda ungdomar med astma att röra på sig. Rekommendationerna publiceras i en broschyr som är klar för layout och tryck februari 2018.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa presenterades på en realise i maj där Ania Willman och statssekreterare Agneta Karlsson talade. En roll-up finns framtagen. Strategin har marknadsförts under Almedalen, Fysioterapeutdagarna, VFU- konferensen, Nationella Prioriteringskonferensen och Nationella nätverket för etiksamordnare samt på sektioners studiedagar. Internationellt presenteras strategin på en muntlig session på ICN konferens maj 2017 i Barcelona och på Nordiska etikrådsnätverket september 2017 på Färöarna. Strategin är översatt till engelska. En inspirationsdag för lärare på sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram har genomförts 4 oktober. Totalt 20 personer deltog, de representerade 10 lärosäten.

Slutrapporter

Fysisk aktivitet och astma (pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster)

Projektet Sjukdomsförebyggande metoder för personer med prediabetes (pdf, 521 kB, öppnas i nytt fönster)

Cancerrehabilitering och återgång till livet (pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt
Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
inger.torpenberg@swenurse.se

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2018

Svensk sjuksköterskeförening har 2018 tilldelats en miljon tvåhundratusen kronor i statsbidrag för att medverka i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2018