Alkohol

En övervägande del av Sveriges befolkning använder alkohol de flesta har mest glädje av sin alkoholanvändning och utsätter sig inte för någon stor hälsorisk. Men ibland kan alkohol äventyra hälsan och man behöver söka vård – det alkoholbruk som tidigare varit relativt ofarligt kan nu ha blivit skadligt, det vi kallar ett riskbruk.

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som medför ökad risk för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Det kan vara allt ifrån högt blodtryck till cancer. Berusningsdrickande är oavsett ålder alltid en medicinsk risk. I Sverige definieras en riskfylld alkoholkonsumtion som 10 standardglas eller fler för kvinnor och 15 standardglas eller fler för män per vecka. När det gäller intensivkonsumtion/berusning är det 4 standardglas eller fler för kvinnor och 5 standardglas eller fler för män per tillfälle. 

Standardglas
Med ett standardglas menas alkohol innehållande 12 gram 100 procent alkohol, ungefär denna mängd alkohol finns i:

Alkohol är den femte största riskfaktorn för sjukdom globalt sett, och alkoholens totala samhällskostnad beräknas till mellan 20 och 80 miljarder kronor. Användning av alkohol ökar också risken för skador och olyckor. I Sverige dör 150 personer per år av akut alkoholförgiftning och 5 000-6 000 personer dör på grund av alkoholrelaterade skador.

Personer med måttlig till hög konsumtion av alkohol har en ökad risk att få komplikationer i samband med operation. Det rör sig främst om ökad risk för blödningar, infektioner och akuta hjärthändelser. Har man dessutom kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck eller hjärt- och kärlsjukdom ökar risken för komplikationer ytterligare. 

Alkohol och kalorier

Alkohol och fysisk aktivitet

Vinster med en minskad alkoholkonsumtion 

Vinster med att minska din alkoholkonsumtion

Råd till den som vill/bör minska sin alkoholkonsumtion

  • Veckoregistrera hur mycket alkohol du dricker och fundera över i vilka situationer du kan ändra dina vanor genom att minska/halvera din konsumtion
  • Se till att minst två dagar varje vecka är helt alkoholfria
  • Drick vartannat glas vatten
  • Använd inte alkohol som törstsläckare
  • Välj drycker med låg alkoholhalt

Relaterad information

Alkoholhjälpen
Alkoholprofilen