Hälsofrämjande omvårdnad

Hälsofrämjande och personcentrerad omvårdnad kräver ett strukturerat arbetssätt som utgår från personens behov.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att:

  • stärka personens tilltro att kunna hantera sjukdom eller förändring av hälsan
  • uppmuntra till delaktighet och att ta ansvar för den egna hälsan
  • erbjuda stöd så personen kan ta kontroll över sin hälsoutveckling
  • ta hänsyn till personens motivation till förändring.

 

Det är i det vardagliga mötet med patienter och närstående som sjuksköterskan har sin största hälsofrämjande potential. I samband med omläggning, injektion, inskrivningssamtal, eller annat möte med en patient visar sjuksköterskan intresse för patientens situation.

Hälsofrämjande omvårdnad är en del i processen att stödja en person att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är vid långvarig sjukdom eller efter en akut händelse.

I omvårdnadsarbetet för patient på sjukhus kan det vara att:

  • uppmuntra en sängliggande person att stå upp en minut och/eller att äta vid bordet, inte i sängen
  • erbjuda information om levnadsvanors betydelse för hälsan kopplat till personens situation
  • erbjuda personen och närstående information om stöd efter vårdtiden.

 

I samtal om levnadsvanor är rådgivningen en dialog med patienten. Grunden är ett personcentrerat samtal där sjuksköterskan utgår från personens egna förutsättningar. Ett första steg kan det vara information och enkla råd för att öka motivation till förändring.

Hälsofrämjande omvårdnad stärker och uppmuntrar personens delaktighet. För den som är sjuk och behöver göra en förändring innebär det att ha tilltro, att förstå och att ha kontroll.

Relaterad information

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (öppnas i nytt fönster)

Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (öppnas i nytt fönster)