Florence Nightingale 200 år - Utlysning av Stipendium inom hygienområdet

Med anledning av Florence Nightingales 200 årsdag och Sjuksköterskans år 2020 utlyser Svensk sjuksköterskeförening ett stipendium om 50 000 kronor tillsammans med Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem.

Svensk sjuksköterskeförening grundades 1910 och då fastslogs i stadgarna att de som genomgått en utbildning till sjuksköterska omfattande minst 1,5 år kunde bli medlemmar. De lärosäten som grundade Svensk sjuksköterskeförening var Röda Korset, Sophiahemmet, Södra Sveriges sjuksköterskehem samt Fredrika Bremer-förbundets sjukvårdsavdelning (nedlagd). Svensk sjuksköterskeförenings primära mål är att patienter ska ges en god och säker vård genom att bidra till att sjuksköterskor är välutbildade och följer utveckling, forskning och nya rön..

Dagens omvårdnad är komplex och i ständig förändring. Sedan Florens Nightingales tid har emellertid målet med omvårdnad varit oförändrad, nämligen att tillhandahålla en säker och välgörande miljö som främjar patientens hälsa och välbefinnande. Detta relaterar direkt till den förebild och ledstjärna för sjuksköterskeyrket som Florence Nightingale personifierade. Hennes insatser som sjuksköterska och ledare liksom hennes kompetens inom statistik, arkitektur och epidemiologi har haft stor betydelse för hygienområdet, patientsäkerhet och folkhälsofrågorna på nationell och internationell nivå.

Florence Nightingales syn på mänskliga rättigheter, värdet av utvecklade ledarprinciper och användande av evidensbaserade omvårdnadsmetoder är högst relevanta för dagens sjuksköterskor. Florence Nightingales syn på världen stämmer väl med de hållbarhetsmål som utarbetats och antagits av Förenta nationerna 2015. De 17 hållbarhetsmålen innebär att världens länder fram till år 2030 gemensamt ska verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimatförändringarna. God hälsa och välbefinnande för alla är en grundläggande mänsklig rättighet och ett av huvudmålen och en hörnsten för ett hållbart samhälle.

Stipendiet

Projekten ska vara inriktade mot hygien.

Syftet med detta stipendium är att uppmärksamma insatser som genomförts av en sjuksköterska som verkar i Florence Nightingales anda.  Projekten ska syfta till att stärka patientsäkerheten, utveckla vården och/eller underlätta för vårdpersonalen.

Vem kan söka?

Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening. Kliniskt verksamma sjuksköterskor som bedriver projekt för utveckling och/eller forskning inom området hygien, med stöd av aggregerade data eller statistik. Stipendiet ska användas till kompetensutveckling/ vidareutbildning.

Hur söker man?

Ansökan skrivs enligt mall som finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida, riktlinjerna ska följas. Ansökan som inte följer riktlinjer kommer inte tas i beaktande. Stipendiet uppgår till 50 000 SEK . Ansökan skickas in som en samlad PDF-fil (max 2 gb). Döp filen till: Florence_DittNamn_2020

Ansökan mailas till Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförenings, senast 13 mars kl 14.00

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Johanna.ulfvarson@swenurse.se

 

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms av representanter från de olika grundarna till Svensk sjuksköterskeförening.

Bedömningskriterier:

  • Projektets relevans och nytta
  • Plan för genomförande och projektets kvalitet
  • Potential för hälso- och sjukvården
  • Plan för implementering i hälso- och sjukvården

Varje delkriterium ger 0–3 poäng, 0= kriteriet är ej beaktat, 1= kriteriet är beaktat, men med brister, 2= kriteriet är beaktat, 3= kriteriet är väl beaktat. Det maximala poängantalet är 12.

Stipendiet kommer delas ut vid en ceremoni den 12 maj 2020 i Stockholm.

 

Checklista:

  • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.
  • Den sökande ska vara kliniskt verksam (patientnära arbete) till minst 50 %.
  • Projektet ska ha relevans för utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg.
  • Bedömningskriterierna ska vara uppfyllda.

Meriterande är om den sökande:

Är verksam i ett nationellt/internationellt nätverk.

  • Har förmedlat projektresultat till och/eller samarbetar med för vården relevant verksamhet.

 

Viktiga datum:

Ansökning öppnar den 7 januari, 2020

Sista ansökningsdag den 13 mars, kl 14.00, 2020

Besked lämnas till utvald stipendiat i vecka 17, 2020.

Utdelning av stipendium den 12 maj 2020, Baldersgatan 1 Stockholm. Sökande ombeds hålla detta datum öppet tills vidare, för att ev. kunna delta i utdelningsceremonin.

Den som får stipendiet kommer också att bjudas in till Svensk sjuksköterskeförenings Sjuksköterskedagar den 25-26 november 2020.

Kontakt

Vid administrativa frågor kring utlysningen kontakta:

Lina Hammarbäck

lina.hammarback@swenurse.se

Tel: 08-412 24 09

 

Vid vetenskapliga/innehållsmässiga frågor kring utlysningen kontakta:

Johanna Ulfvarson

johanna.ulfvarson@swenurse.se

Telefon 08 - 412 24 34

Mobil 070 – 185 75 66