Ansökan för Doktorandstipendium

Ansökan för Doktorandstipendium 2019

Ansökan skickas in som en samlad PDF-fil (max 2Gb) Döp filen till: Doktorand_DittNamn_2019

Till ansökan bifogas följande bilagor:

1. Projektplan, max 5 sidor exkl. referenser.

2. Publikationsförteckning, inkl. bekräftelse på inskickat manus.

3. Meritförteckning inkl. ev. halvtidsseminarium. (max 2 A4-sidor)

4. Intyg och rekommendation från huvudhandledare som inkluderar kommentar om progression och självständighet. (Undertecknat, scannat och PDF)

5. Om aktuellt: beskrivning av medverkan i nätverk och/eller klinisk samverkan (ange personlig roll och insats, max. en A4-sida).

 

OBS! Inga övriga bilagor ska bifogas!

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiat, beslut kan ej överklagas.

Kriterier:

  • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
  • Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
  • Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
  • Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg.
  • Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

  • Har genomfört ett godkänt halvtidsseminarium.
  • Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk.
  • Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet*

*Exempel presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagande av policydokument där den aktuella forskningen är relevant.
Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.