Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Fotografi av Maria Liljeroos, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat 2016
Maria Liljeroos, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2016.

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2017 är på en summa av 107 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Kriterier:

 • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
 • Den sökande ska ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
 • Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
 • Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg.
 • Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

 • Har genomfört ett godkänt halvtidsseminarium.
 • Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk.
 • Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet.*

Ansökan skickas i 4 ex. 1 original och 3 fullständiga kopior

 • Första ansökningsdag den 1 april 2017 
 • Sista ansökningsdag den 4 augusti 2017
 • Besked till utvald stipendiat vecka 37, 2017
 • Utdelning av Doktorandstipendium 19-20 oktober, 2017


OBS! Sökande till stipendiet ombedes hålla dagarna 19-20 oktober öppna för deltagande på VFU-konferensen i Stockholm där stipendiet delas ut.

En nyhet i 2017 års ansökningsblankett är ett förtydligande att Doktorandstipendiet är avsett att bidra till doktorandens forskningsstudier. Den sökande ska kortfattat beskriva vad stipendiet är tänkt att användas till inom ramen för sina doktorandstudier. 

Skicka ansökan till: 
Svensk sjuksköterskeförening
Elisabeth Strandberg
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Telefon 08 - 412 24 34
elisabeth.strandberg@swenurse.se

* Exempelvis presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagandet av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.

Forskning med banbrytande familjeperspektiv belönas

Maria Liljeroos tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt – en av våra stora folksjukdomar.

Mer om 2016 års doktorandstipendiat
Foto av Maria Liljeroos Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat

Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.

Mer om doktorandstipendiatet
Fotografi av Susanne Lind, Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat år 2015. Fotograf: Malin Leijon-Lind.

Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.

Frida smith utsedd till årets doktorandstipendiat
Fotografi av Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande.

Mer om 2013 års doktorandstipendiat
Bild på Lotta Johansson årets doktorandstipendiat

Senast publicerad: 2016-02-19

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnad: forskning och framtid

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentrerad och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

Omvårdnad - forskning och framtid
Bild på publikationen

Medlemsbroschyr

Bli medlem och var med och bidra till att vi kan ta striden för etiken, omvårdnaden, forskningen och utbildningen.

Det här är Svensk sjuksköterskeförening
Bild på sjuksköterska