Årets Doktorandstipendiat 2018

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2019 är på en summa av 109 000 kronor. Summan på stipendiet höjs årligen med 1 000 kronor, vilket medför att summan följer föreningens ålder.

Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

Kriterier:

 • Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses.
 • Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
 • Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad.
 • Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg.
 • Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet.

Meriterande är om den sökande:

 • Har genomfört ett godkänt halvtidsseminarium.
 • Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk.
 • Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet.*

Ansökan skickas digitalt:

 • Första ansökningsdag den 1 april 2019 
 • Sista ansökningsdag den 2 augusti 2019
 • Besked till utvald stipendiat vecka 36, 2019
 • Utdelning av Doktorandstipendium 15-16 oktober, 2019


OBS! Sökande till stipendiet ombedes hålla dagarna 15-16 oktober öppna för deltagande på VFU-dagarna i Uppsala där stipendiet delas ut.

Skicka ansökan till: 

Frågor kan ställas till ansvarig handläggare Johanna Ulfvarson:

Telefon 08 - 412 24 34
johanna.ulfvarson@swenurse.se

* Exempelvis presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagandet av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.