Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

Som medlem sedan minst ett år i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor kan Du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.

Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år, i januari och september. Ansökan vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari respektive den 15 augusti varje år.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, adress och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska ansökan innehålla en specificerad kostnadsberäkning och om man sökt andra bidrag eller stipendier. Gäller det en kurs ska kopia på kursprogrammet biläggas ansökan.

Dessutom ska ansökan innehålla förslag till spridning av inhämtade kunskaper, exempelvis artikel i Psyche, seminarium eller bidrag till studiedagar. Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas. Stipendier kan inte sökas för kurser/konferenser som anordnas av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.

Välkommen med Din stipendieansökan!

Skicka till:

Britt-Marie Lindgren
Laxgränd 15
904 34 Umeå
britt-marie.lindgren@psykriks.se